Rezervácie
Izby
číslo 1
číslo 2
číslo 3
číslo 4
číslo 6
číslo 7
číslo 8
číslo 9
číslo 10

Nastav dátum

Nastav dátum
Ubytovací poriadok

1. Pri príchode do ubytovacieho zariadenia chata Aquila hosť predloží svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti. Na základe predloženého dokladu totožnosti pracovník Chaty Aquila vystaví hosťovi ubytovací preukaz.

2. Na základe objednaného ubytovania je chata Aquila povinná ubytovať hosťa najskôr o 14:00 hod. a najneskôr do 18:00 hod., do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje.

3. Chata Aquila môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu chata Aquila ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

5. Hosť môže príjmať navštevy v ubytovaciom zariadení chata Aquila len so súhlasom pracovníka Chaty Aquila , a to len v čase od 8:00 hod do 22.00 hod.

6. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10:00 hod. posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý inak, hosť opustí chatu Aqula najneskôr do 10:00 hod. v posledný deň . Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, môže mu chata Aquila účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.

7. V izbe ani v spoločenských priestoroch chaty Aquila nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

8. V Chate Aquila a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, a pod.).

9. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a príslušenstve svetlo, uzatvoriť strešné okná (ak sa na izbe nachádzajú)..

10. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch chaty Aquila.

11. Hosťom nie je dovolené brať z izieb ku bazénom biele hotelové uteráky a osušky. Za znehodnotenie a stratu sa účtuje poplatok podľa platného cenníka.

12. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.

13. Ubytovanie psov a iných zvierat nie je dovolené.

14. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.

15. Chata Aquila nezodpovedá za cennosti a peniaze hostí vnesené do izieb.

16. Za škody spôsobené na majetku hosťa aj na majetku Chaty Aquila odloženého (vyneseného) hosťom mimo hotelovej izby prevádzkovateľ nezodpovedá.

17. Za škody spôsobené hosťom na majetku Chaty Aquila hosť zodpovedá podľa platných právnych predpisov.

18. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Za ubytovacie služby je hosť povinný zaplatiť pri nástupe na pobyt. Pri dlhodobom pobyte platí hosť 1 x týždenne za poskytnuté služby.

19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti chaty Aquila prijíma zamestnanec chaty Aquila.

Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

Ubytovací poriadok je platný od 1.1.2010